ALGEMENE VOORWAARDEN
BIJLESZUSTERS

Bijleszusters – Zwijndrecht – KvK 05066505 – BTW nr. NL809067742B01

1 december 2018

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Bijleszusters aan (rechts)personen, waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;

b. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Bijleszusters en opdrachtgever;

c. Bijleszusters: Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden;

d. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee Bijleszusters een overeenkomst is aangegaan of waaraan Bijleszusters een aanbod deed;

e. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bijleszusters met haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten.

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor deze algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden, indien Bijleszusters voor of namens Opdrachtgever werkzaamheden verricht in het kader van die overeenkomst.

3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijkingen van ‐ of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen in een door beide partijen ondertekend stuk.

 3. Uitvoering overeenkomsten

1. Bijleszusters zal zich naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap inspannen ter vervulling van de aan haar verstrekte opdracht. Bijleszusters neemt geen resultaatsverbintenissen op zich, tenzij uit de overeenkomst anders blijkt.

2. Opdrachtgever is gehouden om alle voor de uitvoering van de aan Bijleszusters verstrekte opdracht benodigde gegevens, bescheiden, mankracht en faciliteiten steeds zo tijdig aan Bijleszusters te verstrekken als voor de goede uitvoering van haar opdracht nodig of gewenst is.

3. Indien Opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Bijleszusters ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Bijleszusters voorgeschreven specificaties.

4. Alle door Bijleszusters voor of namens de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden worden gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatie. Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die bescheiden en informatie aan Bijleszusters te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor de uitvoering van de aan Bijleszusters verstrekte opdracht van belang kunnen zijn.

5. Opdrachtgever erkent dat eventuele tijdsplanningen kunnen worden beïnvloed door diverse interne en externe factoren, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het niet tijdig of juist ter beschikking stellen van het hiervoor in de leden 2 en 3 vermelde, en/of door voortschrijdend inzicht. Opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal.

6. Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Bijleszusters het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7. Bijleszusters is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken, zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever voor nodig is.

8. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot bedrijfsgegevens en andere informatie waarvan partijen weten of behoren te weten dat deze bedrijfsgevoelig of concurrentiegevoelig zijn of anderszins geheimgehouden dienen te worden.

 4. Tarieven en Kosten

1. Voor zover niet schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door Bijleszusters opgegeven honoraria en kosten inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, inclusief reis‐ en verblijfkosten maar exclusief overige kosten die gemaakt worden in de uitoefening van de opdracht.

2. Indien de aan de uitvoering van een overeenkomst voor Bijleszusters verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Bijleszusters te allen tijde gerechtigd deze kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

3. Indien voor de uitvoering van de opdracht kosten gemaakt dienen te worden die niet vooraf zijn overeengekomen, zal Bijleszusters deze kosten eerst melden aan opdrachtgever. Kosten zullen niet eerder gemaakt worden dan Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld te reageren op de kostenpost.

4. Indien er sprake is van meerwerk zal Bijleszusters dit vooraf melden.

6. Indien de inhoud van de Opdracht wordt gewijzigd, is Bijleszusters gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

 5. Betaling

1. Het honorarium en de kosten worden achteraf of na oplevering gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

2. Het honorarium van Bijleszusters is niet afhankelijk van het resultaat van haar werkzaamheden. Betalingsverplichting blijft bestaan, ook wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de door Bijleszusters geleverde producten of diensten.

3. Betaling dient, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt en hij aan Bijleszusters de wettelijke handelsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt.

4. De vordering tot betaling van alle aan Bijleszusters verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de opdrachtgever jegens Bijleszusters in verzuim raakt, de zeggenschap over de opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

5. Voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Bijleszusters te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Bijleszusters het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Bijleszusters uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de opdrachtgever te worden vergoed.

 6. Reclames

1. Reclames ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en/of facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven (7) dagen na factuurdatum bij Bijleszusters te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.

2. Alle overige door de opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Bijleszusters of door haar ingeschakelde derden, dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Bijleszusters te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.

3. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 7. Duur en beëindiging van de opdracht

1. Indien partijen geen looptijd voor de overeenkomst zijn overeengekomen geldt een overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Overeenkomsten van bepaalde tijd, mogen stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode.

2. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan door ieder der partijen steeds tegen het einde van een kalendermaand bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand.

3. Behoudens het hierna bepaalde kan een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.

4. De opdrachtgever is bevoegd een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst tussentijds, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel op te zeggen, mits hij daarbij aan Bijleszusters de omzet vergoedt die zij derft als gevolg van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is Bijleszusters bevoegd een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst tussentijds, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel op te zeggen, indien als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende – of niet aan haar toe te rekenen feiten of omstandigheden, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Bijleszusters behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

6. Voorts is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden indien en zodra de andere partij in verzuim is, de zeggenschap over de andere partij – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de andere partij zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de andere partij in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

 8. Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen programmatuur, websites, databestanden, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusieve licentie voor het gebruik van deze werken overeenkomstig de overeenkomst van opdracht, althans het beoogde doel waarvoor Bijleszusters werkzaamheden heeft verricht.

3. De werken mogen slechts gebruikt worden in overeenstemming met artikel 25 Auteurswet.

4. De licentie is niet overdraagbaar. De licentie komt te vervallen indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd.

5. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6. Enig gebruik buiten deze licentie of anderszins tussen partijen overeengekomen gebruik is niet toegestaan. Bijleszusters is in een dergelijk geval gerechtigd de licentie in te trekken zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Tevens is Bijleszusters gerechtigd om bij licentieoverschrijdend gebruik nogmaals de voor deze werken gefactureerde vergoeding in rekening te brengen, zonder dat daarmee een recht voor het licentieoverschrijdend gebruik ontstaat.

9. Aansprakelijkheid

1. Bijleszusters is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan de zijde van Opdrachtgever of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

2. Bijleszusters is niet aansprakelijk voor enige schade of gederfde inkomsten, als gevolg van enig handelen door Opdrachtgever, waaronder maar niet uitsluitend door of vanwege door Opdrachtgever aangeleverde informatie, bestanden, toegang tot software of werken van derden.

3. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Bijleszusters te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligings-procedures en een adequaat systeembeheer.

4. Opdrachtgever vrijwaart Bijleszusters voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Bijleszusters geleverde diensten of producten en andere handelingen als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst.

5. Onverminderd hetgeen in artikel 6 van deze voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens Bijleszusters, met uitzondering van de vorderingen die door Bijleszusters zijn erkend, door het enkele verloop van drie (3) maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

6. Aansprakelijkheid beperkende, ‐uitsluitende of ‐vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Bijleszusters kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Bijleszusters ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

7. Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Bijleszusters jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het door de verzekeraar van Bijleszusters uitgekeerde bedrag in dat concrete geval. Bijleszusters is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.

8. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Bijleszusters in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Bijleszusters beperkt tot ten hoogste het door Bijleszusters in het kader van de betreffende overeenkomst in de daaraan voorafgaande twee (2) kalendermaanden aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan elke omstandigheid waarop Bijleszusters geen directe invloed heeft, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen ziekte, noodweer, stakingen, wanprestatie door leveranciers en andere derden en hierna in dit artikel omschreven omstandigheden.

2. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Bijleszusters en de opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die Bijleszusters bij het aangaan van die overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Bijleszusters haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen, treedt Bijleszusters niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Bijleszusters onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan Bijleszusters is toe te rekenen. Hieronder zijn uitdrukkelijk begrepen, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een voor de uitvoering van de opdracht door Bijleszusters ingezet persoon, alsmede oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van leveringen van leveranciers, transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Bijleszusters of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van Bijleszusters en/of haar leveranciers.

4. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Bijleszusters blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

5. Zolang sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Bijleszusters opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bijleszusters niet mogelijk is langer dan drie maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6. Voor zover Bijleszusters bij het intreden van de overmacht aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen in het geval van een klacht of geschil eerst trachten onderling een minnelijke schikking te treffen.

3. Eventuele geschillen tussen partijen verband houdend met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn of de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam tenzij Bijleszusters ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.